Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Câu 3:

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Lời giải:

Trong hình bên, ta có thể chia thành năm khối tứ diện là A’ABD; C’CBD; DA’D’C’; BB’A’C’ (4 góc của hình lập phương) và DBA’C’ (tứ diện tô màu).