Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh, hoặc các mặt của bất kì

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các đỉnh, hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng:

A) Lớn hơn hoặc bằng 4

B) Lớn hơn 4

C) Lớn hơn hoặc bằng 5

D) Lớn hơn 5

Lời giải:

Chọn đáp án A. Lớn hơn hoặc bằng 4

Hình tứ diện có 4 đỉnh và 4 mặt.

Còn lại các hình đa diện đều có nhiều hơn 4 đỉnh hoặc 4 mặt.