Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Lời giải: