Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1

Câu 16:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 =0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x – 2y + z + 3 = 0

a) Chứng minh rằng (α) cắt (β)

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng d là giao của (α) và (β)

c) Tìm điểm M' là ảnh của M(4; 2; 1) qua phép đối xứng qua mặt phẳng (α).

d) Tìm điểm N' là ảnh của N(0; 2; 4) quá phép đối xứng qua đường thẳng d.

Lời giải: