Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A) Có một mặt cầu ngoại tiếp một

Câu 15:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình tứ diện bất kì.

B) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp đều.

C) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp.

D) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp chữ nhật.

Lời giải:

Chọn đáp án C. Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp.