Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d' a)Viết phương trình các mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau và lần lượt chứa d và d'.

Câu 15:

a)Viết phương trình các mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau và lần lượt chứa d và d'.

b)Lấy hai điểm M(2; -1; 1) và M'(2; 0; 1) lần lượt trên d và d'. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (β) và khoảng cách từ M' đến mặt phẳng (α). So sánh hai khoảng cách đó.

Lời giải: