Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Trong không gian cho ba điểm A, B, C. a) Xác định điểm G sao cho GA+2GB-2GC=0

Câu 14:

Lời giải: