Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho mặt phẳng (α): 2x + y + 3z + 1 = 0 và đường thẳng d có phương trình tham số:

Câu 14:

Lời giải: