Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1:d2 a) Chứng minh d1 và d2 cùng thuộc một mặt phẳng

Câu 13:

Lời giải: