Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho hai đường thẳng d1 và d2 trong các mệnh đề sau mệnh đều nào đúng?

Câu 13:


Lời giải: