Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3; -2; -2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1) và D(-1;

Câu 12:

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3; -2; -2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1) và D(-1; 1; 2)

a)Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Suy ra ABCD là một tứ diện

b)Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD)

c)Tìm tọa độ tiếp điểm của (S) và mặt phẳng (BCD)

Lời giải: