Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A(1; -2; -5) qua đường thẳng có phương trình {(x = 1 + 2t), (y = -1- t), (z = 2t)}

Câu 12:

Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A(1; -2; -5) qua đường thẳng có phương trình

Giải bài 12 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Trả lời: