Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c.

Câu 12:

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu được tính theo công thức:

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Gọi hình hộp chữ nhật đã cho là ABCD. A’B’C’D’.

Gọi O là tâm của hình hộp

⇒ OA = OB = OC = OD = OA’ = OB’= OC’= OD’

Suy ra, O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật.