Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho đường thẳng đi qua điểm M(2; 0; -1) và có vecto chỉ phương a = (4; -6; 2). Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

Câu 11:

Lời giải: