Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: {x=1-2t; y=2+t; x=3-t}

Câu 10:

Lời giải: