Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho điểm M(2; 1; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y – z – 27 = 0.

Câu 10:

Cho điểm M(2; 1; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y – z – 27 = 0. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua (α).

Lời giải: