Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau: a) d đi qua

Câu 1:

Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua M(5; 4; 1) và có vectơ chỉ phương

b) d đi qua A(2; -1; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α): x + y – z + 5 = 0.

c) d đi qua B(2; 0; -3) và song song với đường thẳng

d) d đi qua hai điểm P(1; 2; 3) và Q(5; 4; 4).

Lời giải:


Kiến thức áp dụng

+ Phương trình tham số của đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương và đi qua M(; ; ) là:

+ Hai đường thẳng (d) và (d’) song song nếu hai vec tơ chỉ phương