Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Viết phương trình mặt phẳng: a) Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận = (2 ; 3 ; 5) làm vec tơ pháp tuyến

Câu 1:

Viết phương trình mặt phẳng:

a) Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận  = (2 ; 3 ; 5) làm vec tơ pháp tuyến

b) Đi qua A(0; -1; 2) và song song với giá của mỗi vec tơ  = (3; 2; 1) và  = (-3; 0; 1).

c) Đi qua ba điểm A(-3; 0; 0); B(0; -2; 0) và C(0; 0; -1).

Lời giải:

a) Mặt phẳng đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận  = (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến là:

2(x – 1) + 3(y + 2) + 5(z – 4) = 0

⇔ 2x + 3y + 5z – 16 = 0.

b) Mặt phẳng nhận  và  là vec tơ chỉ phương

⇒ nhận = (2.1 – 1.0 ; 1.(-3) – 3.1 ; 3.0 – (-3).2) = (2; -6; 6) là vec tơ pháp tuyến.

Mặt phẳng đi qua A(0 ; -1 ; 2) nên có phương trình :

2(x – 0) – 6(y + 1) + 6(z – 2) = 0

⇔ 2x – 6y + 6z – 18 = 0

⇔ x – 3y + 3z – 9 = 0.

c)

Cách 1:

Mặt phẳng (R) đi qua ba điểm A, B, C nhận là hai vec tơ chỉ phương

⇒ Nhận = ((-2).(-1) – 0; 0.3 – 3.(-1); 3.0 – 3.(-2)) = (2; 3; 6) là vec tơ pháp tuyến.

(R) đi qua A(-3; 0; 0) nên có phương trình:

2(x + 3) + 3y + 6z = 0

⇔ 2x + 3y + 6z + 6 = 0.

Cách 2 :

(R) đi qua A(-3 ; 0 ; 0) ; B(0 ; -2 ; 0) ; C(0 ; 0 ; -1) nên có phương trình đoạn chắn là :

⇔ 2x + 3y + 6z + 6 = 0.

Kiến thức áp dụng

+ Phương trình mặt phẳng đi qua M( ; ; ) và nhận  = (a ; b ; c) là vec tơ pháp tuyến :

a(x – ) + b(y – ) + c(z – ) = 0.

+ Tích có hướng của  = (; ; ) và  = (; ; ) là:

= (; ; ).

Tích có hướng vuông góc với mỗi vec tơ

+ Mặt phẳng cắt các trục Ox; Oy; Oz lần lượt tại các điểm A(a; 0; 0); B(0; b; 0); C(0; 0; c) có dạng: được gọi là phương trình đoạn chắn.