Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Lời giải: