Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số đỉnh và số mặt của một hình đa

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A) Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau;

B) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau;

C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh;

D) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau;

Lời giải:

Chọn đáp án B: Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau;

Ví dụ:

Tứ diện có 4 đỉnh và bốn mặt.