Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho ba vectơ: a→ = (2; -5; 3), b→ = (0; 2; -1), c→ = (1; 7; 2) a) Tính tọa độ của vectơ d→ = 4a→ - 1/3 b→ + 3c

Câu 1:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Trong hệ trục tọa độ không gian Oxyz :