Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho (ACB)= .Trong các khẳng định

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho (ACB)=.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Đường tròn qua ba điểm A, B, C nằm trên mặt cầu.

b) AB là một đường kính của mặt cầu đã cho.

c) AB không phải là đường kính của mặt cầu.

d) AB là đường kính của đường tròn giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng (ABC).

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng.