Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Vẽ đồ thị của các hàm số y=x^2 y=x^(1/2) và trên cùng một hệ trục tọa độ

Câu 9:

Vẽ đồ thị của các hàm số y = trên cùng một hệ trục tọa độ. Hãy so sánh giá trị của các hàm số đó khi x = 0,5; 1; 3/2; 2; 3; 4.

Lời giải:

Đặt f(x) = , x ∈ R

Đồ thị:

Từ đồ thị của hai hình đó ta có:

f(0,5) < g(0,5);

f(1) = g(1) = 1;

f(3/2) > g(3/2), f(2) > g(2);

f(3) > g(3), f(4) > g(4).