Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Giải các phương trình sau trên tập số phức: (5 − 7i) + √3x = (2 − 5i)(1

Câu 9:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) (5 − 7i) + √3x = (2 − 5i)(1 + 3i);

b) 5 – 2ix = (3 + 4i)(1 – 3i).

Lời giải: