Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số:

Câu 8:

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số:

Lời giải: