Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Thực hiện các phép tính: a) (2 + 4i)(3 – 5i) + 7(4 – 3i); b) – (2

Câu 8:

Thực hiện các phép tính:

a) (2 + 4i)(3 – 5i) + 7(4 – 3i);

b) – (2 – 3i)(3 + 2i).

Lời giải:

a) 54 – 19i;

b) -15 + i.