Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 73: Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho: a) (1/2)^n≤10^(-9)

Câu 73:

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:

Lời giải:

Vì n là số tự nhiên bé nhất nên n = 30.

b) n = 4

c) n = 16

d) n = 15