Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 71: Giải các bất phương trình lôgarit sau: a) (lnx+2)/(lnx-1)<0

Câu 71:

Giải các bất phương trình lôgarit sau:

Lời giải:

c) Bất phương trình đã cho tương đương với hệ:

Vậy tập nghiệm là (−∞; −1) ∪ (2; 11/5)

d) ln|(x − 2)(x + 4)| ≤ ln8

+ 2x − 8| ≤ 8

⇔ −8 ≤ + 2x – 8 ≤ 8

Vậy tập nghiệm là