Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 70: Giải các bất phương trình mũ sau: a) (8,1)^((x-3)/(x^2+1))

Câu 70:

Giải các bất phương trình mũ sau:

Lời giải:

b) >

⇔ |x−2| > 2|x+1|

− 4x + 4 > 4( + 2x + 1)

+ 12x < 0

⇔ −4 < x < 0

c) − 2. + 8 < .

+ 2. − 8 > 0

d) Đặt t = (t > 0) , ta có bất phương trình

Vì vế trái dương nên vế phải cũng phải dương, tức là 3t - 1 > 0.

Từ đó ta có hệ:

Do đó 1/3 < 3x ≤ 3. Vậy −1 < x ≤ 1.