Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính:

Câu 7:

Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính:

Lời giải:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Đặt u = cosx

Hướng dẫn:

Đặt u = cosx

Hướng dẫn: