Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 69: Giải các phương trình sau: a) e^(2+lnx)=x+3

Câu 69:

Giải các phương trình sau:

a) = x + 3;

b) = x;

c) (5 − x).log(x − 3) = 0

Lời giải:

a) Với điều kiện x > 0, ta có phương trình

. = x + 3

.x = x + 3

⇔x( − 1) = 3

(thỏa mãn điều kiện)

b) Tương tự câu a), x =

c) Với điều kiện x > 3 ta có: