Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 68: Giải các phương trình sau: a) ln(4x+1)-ln(x-1)=lnx

Câu 68:

Giải các phương trình sau:

Lời giải:

a) Với điều kiện x > 1 ta có phương trình:

ln(4x + 2) = ln[x(x − 1)]

⇔ 4x + 2 = – x ⇔ – 5x – 2 = 0

b) Với điều kiện x > 0, ta có phương trình

(3x + 1)[x − 2] = 0

c) Với điều kiện x > 0, ta có phương trình:

. = 400

=

x = 2 ⇔ x = 9 (thỏa mãn điều kiện)

d) Đặt t = lnx(x > 0), ta có phương trình:

– 4t + 12 = 0

⇔ (t – 2)(t + 2)(t – 3) = 0