Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 67: Giải các phương trình sau: a) 9^x-3^x-6=0

Câu 67:

Giải các phương trình sau:

Lời giải:

a) x = 1

b) Đặt t = (t > 0), ta có phương trình

− 3t – 4 + 12/t = 0 hay

− 4t + 12 = 0

⇔ (t − 2)(t + 2)(t − 3) = 0

Do đó

c)

d)