Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 66: Cho hàm số: y = (2x+1)/(x-2) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

Câu 66:

Cho hàm số:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng –5.

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009)

Lời giải:

a) Học sinh tự làm.

b)

Ta có: y(1) = -3 , y(3) = 7

Từ đó ta có hai phương trình tiếp tuyến phải tìm là:

y + 3 = −5(x – 1) ⇔ y = −5x + 2

y – 7 = −5(x – 3) ⇔ y = −5x + 22