Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 61: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: y = − x^3 + 3x +1

Câu 61:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

y = − + 3x + 1

b) Chỉ ra phép biến hình biến (C) thành đồ thị (C’) của hàmsố:

y = − 3x − 4

c) Dựa vào đồ thị (C’), biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

= 3x + m

d) Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị (C’), biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng

Lời giải:

a)

b) Tịnh tiến (C) song song với trục Ox sang trái 1 đơn vị, ta được đồ thị (C1) của hàm số.

y = f(x) = − + 3(x + 1) + 1 hay f(x) = − + 3x + 4 ()

Lấy đối xứng () qua trục Ox, ta được đồ thị (C’) của hàm số y = g(x) = − 3x – 4

c) Ta có: = 3x + m (1)

− 3x – 4 = m – 4

Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của hai đường :

y = g(x) = − 3x – 4 (C’) và y = m – 4 ()

Từ đồ thị, ta suy ra:

    +) m > 5 hoặc m < 1: phương trình (1) có một nghiệm.

    +) m = 5 hoặc m = 1 : phương trình (1) có hai nghiệm.

    +) 1 < m < 5 , phương trình (1) có ba nghiệm.

d) Vì (d) vuông góc với đường thẳng:

nên ta có hệ số góc bằng 9.

Ta có: g′(x) = 3 – 3

g′(x) = 9 ⇔

Có hai tiếp tuyến phải tìm là:

y – 1 = 9(x – 1) ⇔ y = 9x – 8;

y + 3 = 9(x + 3) ⇔ y = 9x + 24.