Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 60: Giải các bất phương trình logarit sau: a) log1/3(x-1)≥-2

Câu 60:

Giải các bất phương trình logarit sau:

Lời giải:

b)

c)

d)

e) Đặt t = logx với điều kiện t ≠ 5, t ≠ −1 ta có:

Suy ra log x < -1 hoặc 2 < log x < 3 hoặc log x > 5.

Vậy x < 1/10 hoặc 100 < x < 1000

hoặc x > 100 000.

g) Với điều kiện x > 0, x ≠ 1 đặt t = x

ta có: