Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tính các nguyên hàm sau:

Câu 6:

Tình các nguyên hàm sau:

Lời giải:

Hướng dẫn: Đặt t = 3 - x

Hướng dẫn: Dựa vào

d) tanx[ln(cosx) + 1] – x + C.

Hướng dẫn: Đặt u = ln(cosx),

e) −xcotx + ln|sinx| + C.

Hướng dẫn: Đặt u = x,

Hướng dẫn:

h) −2(√x + ln|1 − √x|) + C

Hướng dẫn: Đặt t = √x

Hướng dẫn: