Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) y=(x^2-4x+3)^(-2)

Câu 6:

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Lời giải:

a) Hàm số xác định khi − 4x + 3 ≠ 0 hay x ≠ 1; x ≠ 3.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là R \ {1;3}.

b) Hàm số xác định khi – 8 > 0 hay x > 2. Vậy tập xác định là (2; +∞).

c) Hàm số xác định khi + 2x > 0 hay x(x – 1)(x – 2) > 0

Suy ra 0 < x < 1 hoặc x > 2. Vậy tập xác định là (0;1) ∩ (2;+∞)

d) Hàm số xác định khi + x – 6 > 0 hay x < -3 và x > 2.

Vậy tập xác định là (−∞; −3) ∪ (2; +∞).