Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 59: Giải các bất phương trình mũ sau: a) 3^|x-2|<9; b) 4^|x+1|>16

Câu 59:

Giải các bất phương trình mũ sau:

Lời giải:

a) <

⇔ |x − 2| < 2

⇔ −2 < x – 2 < 2

⇔ 0 < x < 4

b) >

⇔ |x + 1| > 2

c) <

⇔ − + 3x < 2

− 3x + 2 > 0

d)

− 3x ≤ −1

− 3x + 1 ≤ 0 ⇔ 12 ≤ x ≤ 1

e)

g)

h) Đặt t = (t > 0), ta có hệ bất phương trình:

i)