Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 57: Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số: a) y = (x - 2)/(x + 1 )

Câu 57:

Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:

Lời giải:

    Học sinh tự giải