Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 56: Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số y = 2 - 3x - x^2

Câu 56:

Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số

a) y = 2 - 3x - ;

- + x;

c) y = - + + 3.

Lời giải: