Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 49: a) Cho hàm số y = (3 - x)/(x+1) có đồ thị (H) Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’)

Câu 49:

a) Cho hàm số có đồ thị (H)

Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 2.

b) Lấy đối xứng (H’) qua gốc (O), ta được hình (H’’). Viết phương trình của (H’’).

Lời giải:

a) Từ đồ thị hàm số (H), để có hình (H’) nhận y = 2 là tiệm cận ngang và x = 2 là tiệm cận đứng, ta tịnh tiến đồ thị (H) song song với trục Oy lên trên 3 đơn vị, sau đó tịnh tiến song song với trục Ox về bên phải 3 đơn vị, ta được các hàm số tương ứng sau:

b) Lấy đối xứng hình (H’) qua gốc O, ta được hình (H’’) có phương trình là: