Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48: Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau: a) y = (x^2 - x - 2)/(x - 1 ) ^2

Câu 48:

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

Lời giải:

a)

nên x = 1 là tiệm cận đứng.

Từ

Suy ra y = 1 là tiệm cận ngang.

b)

nên x = 2 là một tiệm cận đứng.

Do

nên x = -2 là tiệm cận đứng thứ hai.

Ta lại có

nên y = a là tiệm cận ngang.

c) Do

nên x = 1 là tiệm cận đứng.

Mặt khác,

nên x = 3 cũng là tiệm cận đứng.

nên y = 0 là tiệm cận ngang.

d) TXĐ: R.

Từ

Ruy ra đồ thị hàm số có các tiệm cận ngang:

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

e) TXĐ: D = (-∞; -√2) ∪ (√2;4) ∪ (4; +∞)

Do

Cho nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang

y = 4 khi x ⇒ +∞

y = 6 khi x ⇒ -∞

Cho nên đường thẳng x = 4 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.