Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48: Hãy chỉ ra các kết quả đúng trong các kết quả sau:

Câu 48:

Hãy chỉ ra các kết quả đúng trong các kết quả sau:

Lời giải:

a) Đúng

b) Ta có:

Dùng phương pháp đổi biến t = - x đối với tích phân

Ta được:

Thay vào phương trình trên ta có:

c) Sai.