Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 47: Tìm các tiệm cận đường và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau: a) y = (2x-1)/(x+2)

Câu 47:

Tìm các tiệm cận đường và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

Lời giải:

a) Ta có:

nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

b) Từ

ta có x = −1/3 là tiệm cận đứng

nên đường thẳng y = -2/3 là tiệm cận ngang.

c)

nên x = 2/3 là tiệm cận đứng.

Do

nên y = 0 là tiệm cận ngang.

d) Do

nên x = -1 là tiệm cận đứng.

nên y = 0 là tiệm cận ngang.