Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 46: Giải các phương trình mũ sau: a) (0,75)^(2x-3)=(1+1/3)^(5-x); b)5^(x^2-5x-6)=1

Câu 46:

Giải các phương trình mũ sau:

Lời giải:

d) Hướng dẫn: Lấy logarit cơ số 2 cả hai vế

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt đều thỏa mãn điều kiện