Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44: Tính các tích phân sau:

Câu 44:

Tính các tích phân sau:

Lời giải:

Hướng dẫn:

d) 0.