Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44: Tìm số phức z thỏa mãn: |z − (2 + i)| = √10 và z−z = 25

Câu 44:

Tìm số phức z thỏa mãn:

|z − (2 + i)| = √10 và z−z = 25

Lời giải:

Đặt z = x + yi. Từ điều kiện của đầu bài ta được:

+ = 10 và + = 25

Đáp số: z = 5 và z = 3 + 4i