Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 43: Trên mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện

Câu 43:

Trên mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện |z – i| = |(1 + i)z|.

(Đề thi Đại học năm 2010, khối B)

Lời giải:

Đặt z = x + yi. Từ |z – i| = |(1 + i)z| suy ra :

+ = 2

Các điểm biểu diễn z nằm trên đường tròn tâm I(0; -1) bán kính