Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 43: Tính các nguyên hàm sau:

Câu 43:

Tính các nguyên hàm sau:

Lời giải:

Hướng dẫn: Ta có: